Ex-partners en compensatie toeslagaffaire

Back to Berichten

Ex-partners en compensatie toeslagaffaire

 

Ex-partners en compensatie toeslagaffaire

 

 

 

Wat is er aan de hand?

Ouders die in het verleden onterecht zijn aangemerkt als fraudeur en kinderopvangtoeslag hebben moeten terugbetalen kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding. Deze vergoeding bestaat in ieder geval uit een bedrag van € 30.000,-, ongeacht de hoogte van het bedrag dat ten onrechte is terug gevorderd in het verleden. Dit bedrag is vastgesteld om zo snel mogelijk zoveel mogelijk slachtoffers zo goed mogelijk tegemoet te komen. Als het ten onrechte door de belastingdienst teruggevorderde bedrag hoger is dan € 30.000,-  kan bij de belastingdienst een verzoek worden gedaan ook dit meerdere terug te betalen. Tot slot kan er ook andere schade, materieel en immaterieel, zijn ontstaan die voor vergoeding in aanmerking kan komen. Hiervoor kan een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend bij de Commissie Werkelijke Schade. Al met al gaat het derhalve om aanzienlijke bedragen die als compensatie (kunnen) worden uitbetaald.

 

En hoe zit het dan met de ex-partner?

De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de schadevergoeding uitbetaald wordt aan degene die indertijd de toeslag heeft aangevraagd, en niet aan de toeslagpartner. Deze zogenaamde toeslagpartner is in nogal wat situaties inmiddels een ex-partner. De belastingdienst zegt op de site dat ex-partners onderling afspraken moeten maken over de verdeling van de schadevergoeding. Duidelijk is dat dit niet altijd goed zal gaan.

Gelukkig zijn er toch mogelijkheden om de ex-partner (gehuwd of ongehuwd samenwonend) die de schadevergoeding heeft gekregen, maar deze niet wil delen, aan te spreken om deze wèl te delen. Immers was op het moment dat ouders uit elkaar gingen nog niet bekend dat deze schadevergoeding toegekend zou worden. Dan is er sprake van wat het burgerlijk wetboek een “overgeslagen goed” noemt. Daarvan kan alsnog verdeling worden gevraagd. Op het moment dat de partners uit elkaar gingen was immers nog niet bekend dat deze vordering er was, dus het was ook niet mogelijk om hier eerder iets over af te spreken. Daarom kan later alsnog verdeling worden gevraagd.

Er is nog een regeling in de maak voor ex-partners en kinderen van ouders in de toeslagaffaire. Op grond hiervan zouden ex-partners van degenen aan wie een schadevergoeding ad € 30.000,- is toegekend een vergoeding van  € 10.000,- kunnen ontvangen. Aan kinderen kan een bedrag tussen € 1.500,- en € 7.500,- toegekend worden. Het spreekt voor zich dat ook hiervoor geldt dat ex-partners over deze tegemoetkomingen onderling tot afspraken zullen moeten proberen te komen.

 

Share this post

Back to Berichten