Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Avontuur & Czarnota

1. Avontuur & Czarnota is een samenwerkingsverband van twee zelfstandig opererende advocaten/mediators, te weten Avontuur advocaat en mediator met KvK-nummer 73552321en Czarnota Advocatuur en mediation met KvK-nummer 67117198.

2. Opdrachten worden uitsluitend verstrekt aan en aanvaard door een individueel lid van het samenwerkingsverband hierna te noemen: “de gecontracteerde advocaat”. Het samenwerkingsverband als zodanig wordt nimmer door de opdracht gebonden. Het bepaalde in art. 7:404 BW en art. 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding daarvan, blijkend uit een schriftelijke opdrachtbevestiging.

4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten, alsmede vervolgopdrachten of aanvullende opdrachten.

5. De opdrachtgever, hierna te noemen: “cliënt”, dient alle voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens te verstrekken. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet volledig wordt geleverd, kan dit tot opschorting van de door de gecontracteerde advocaat te verrichten werkzaamheden leiden. De advocaten van Avontuur & Czarnota zijn bevoegd om het dossier in te zien, met elkaar te bespreken en zij zijn ook bevoegd afspraken te maken over onderlinge waarneming, bijvoorbeeld in geval van vakantie of ziekte. De cliënt staat uitdrukkelijk toe dat de gecontracteerde advocaat dossierstukken overlegt aan de Raad voor Rechtsbijstand indien daarom wordt verzocht.

6. De gecontracteerde advocaat stemt de aanpak van de zaak zoveel mogelijk af met de cliënt, dit met inachtneming van de gedragsregels en overige regelgeving van de Orde van Advocaten, de Raad voor Rechtsbijstand en de VFAS.

7. Derden kunnen aan de overeenkomst tot opdracht, of de uitvoering daarvan, nimmer enig recht ontlenen.

8. Zowel de gecontracteerde advocaat als de cliënt is bevoegd de overeenkomst van opdracht op te zeggen. De cliënt is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van opzegging verrichte handelingen.

9. De gecontacteerde advocaat zal onderzoeken of de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en daartoe in het voorkomende geval een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De cliënt dient de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage te voldoen, alsmede de eventueel te maken kosten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, griffierecht, leges voor uittreksels, kosten van de deurwaarder. Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen, wordt een afspraak gemaakt met de cliënt over het alsdan geldende uurtarief.

10. Indien na het einde van de zaak de Raad voor Rechtsbijstand overgaat tot intrekking van de toevoeging omdat het resultaat van de zaak de toepasselijke vermogensgrens, zijnde de helft van het heffingsvrije vermogen in box III, overschrijdt, zal de gecontracteerde advocaat de gewerkte uren alsnog op basis van uurtarief bij de cliënt in rekening brengen.

11. Indien de cliënt als gevolg van een door hem/haar ingediend verzoek peiljaarverlegging in aanmerking is gebracht voor gefinancierde rechtsbijstand en de Raad voor Rechtsbijstand besluit tot intrekking van de toevoeging omdat het inkomen en/of vermogen zoals dat door de belastingdienst is vastgesteld alsnog de inkomens- en vermogensgrenzen van de Wet op de Rechtsbijstand blijkt te overschrijden, zal de gecontracteerde advocaat de gewerkte uren alsnog op basis van uurtarief bij de cliënt in rekening brengen.

12. Indien de cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zullen de door de gecontracteerde advocaat verrichte werkzaamheden, op basis van tijdseenheden van 6 minuten, op basis van een vast te stellen uurtarief, vermeerderd met 21% BTW in rekening worden gebracht. Daarnaast is de cliënt gehouden de kosten die worden gemaakt in de zaak, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden begrepen griffierechten, leges voor uittreksels, kosten van de deurwaarder en reiskosten.

13. Facturen zullen doorgaans iedere kalendermaand worden verstuurd, tenzij anders wordt overeen gekomen. Bij zaken op uurtarief zal daarbij steeds een overzicht van de verrichte werkzaamheden worden verstrekt.

14. Declaraties van de advocaat dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is, en de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag verschuldigd is. Indien incassomaatregelen worden genomen komen deze ten laste van de cliënt. Bij niet betaling van de verrichte werkzaamheden is de gecontracteerde advocaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat voor schade die daardoor zou kunnen ontstaan.

15. Indien de cliënt van mening is dat de aan hem/haar toegezonden factuur niet juist is, dient hij dit binnen 14 dagen, onder opgaaf van redenen en schriftelijk aan te geven.

16. De aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de gecontracteerde advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van de gecontracteerde advocaat komt. Indien geen uitkering op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats vindt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het door de gecontracteerde advocaat in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag in de desbetreffende zaak. Alle aanspraken vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de gecontracteerde advocaat bekend zijn gemaakt uiterlijk één jaar nadat de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, bekend zijn geworden bij de opdrachtgever of een derde.

17. Mocht door of in verband met de uitvoering van de opdracht letsel aan personen of beschadigingen aan zaken worden toegebracht waarvoor het samenwerkingsverband als zodanig, dan wel de individuele gecontracteerde advocaat aansprakelijk is, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

18. Bij de inschakeling van derden zal de gecontracteerde advocaat de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De gecontracteerde advocaat is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd om zonder overleg vooraf met de opdrachtgever namens hem/haar een aansprakelijkheidsbeperking van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

19. Op de dienstverlening van Avontuur & Czarnota is de geschillenregeling voor de advocatuur van toepassing. Avontuur & Czarnota is aangesloten bij de geschillencommissie voor de advocatuur. Meer informatie over de klachtregeling is te vinden op de website.

20. Op de rechtsverhoudingen tussen de gecontracteerde advocaat en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen uitsluitend berecht worden door de Nederlandse rechter, en meer in het bijzonder uitsluitend door de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda.